>

 

دام.png سویا.png طیور.png معدنی.png
 


قیمت محصولات


قیمت محصولات طیوری این مجتمع در تاریخ 1397/12/28به شرح زیر اعلام می گردد

خوراک مرغ گوشتی

قیمت (ریال)

سوپر استارتر ویژه پلت

31930

سوپر استارتر کرامبل

0

پیش دان ویژه پلت

30030

پیش دان کرامبل

0

میان دان پلت

27760

پایان دان 1 پلت

26590

پایان دان 2 پلت

24930

کنسانتره گوشتی 5% مرحله 1

81150

کنسانتره گوشتی 5% مرحله 2

67350

 


 

 

 

 

 


آخرین اخبار

.قیمت محصول

تاریخ قیمت-ریال نام محصول
1397/12/29 31930 سوپر استارتر ویژه پلت
1397/12/29 0-0 سوپر استارتر کرامبل
1397/12/29 30030 پیش دان ویژه پلت
1397/12/29 0-0 پیش دان کرامبل
1397/12/29 27760 میان دان پلت
1397/12/29 26590 پایان دان 1 پلت
1397/12/29 24930 پایان دان 2 پلت
1397/12/29 81150 کنسانتره گوشتی 5%مرحله یک
1397/12/29 67350 کنسانتره گوشتی 5%مرحله دو


وب سایت شرکت را چگونه ارزیابی می کنید ؟
به روز رسانی سایت

در تاریخ 1397/12/29

 
Copyright © 2018-kplfo.ir.All rights reserved
Designed-by-(1).png