>

 

دام.png سویا.png طیور.png معدنی.png
 


قیمت محصولات


قیمت محصولات طیوری این مجتمع در تاریخ 1397/06/04به شرح زیر اعلام می گردد

خوراک مرغ گوشتی

قیمت (ریال)

سوپر استارتر ویژه پلت

24980

سوپر استارتر کرامبل

0

پیش دان ویژه پلت

23550

پیش دان کرامبل

0

میان دان پلت

20850

پایان دان 1 پلت

19950

پایان دان 2 پلت

18730

کنسانتره گوشتی 5% مرحله 1

56850

کنسانتره گوشتی 5% مرحله 2

48750

 


 

 

 

 

 


آخرین اخبار

.قیمت محصول

تاریخ قیمت-ریال نام محصول
1397/06/04 24980 سوپر استارتر ویژه پلت
1397/06/04 0-0 سوپر استارتر کرامبل
1397/06/04 23550 پیش دان ویژه پلت
1397/06/04 0-0 پیش دان کرامبل
1397/06/04 20850 میان دان پلت
1397/06/04 19950 پایان دان 1 پلت
1397/06/04 18730 پایان دان 2 پلت
1397/06/04 56850 کنسانتره گوشتی 5%مرحله یک
1397/06/04 48750 کنسانتره گوشتی 5%مرحله دو


وب سایت شرکت را چگونه ارزیابی می کنید ؟
به روز رسانی سایت

در تاریخ 1397/05/08

 
Copyright © 2018-kplfo.ir.All rights reserved
Designed-by-(1).png