>

 

دام.png سویا.png طیور.png معدنی.png
 


قیمت محصولات


قیمت محصولات طیوری این مجتمع در تاریخ 1397/02/22به شرح زیر اعلام می گردد

خوراک مرغ گوشتی

قیمت (ریال)

سوپر استارتر ویژه پلت

25340

سوپر استارتر کرامبل

0

پیش دان ویژه پلت

23640

پیش دان کرامبل

0

میان دان پلت

21040

پایان دان 1 پلت

20050

پایان دان 2 پلت

18710

کنسانتره گوشتی 5% مرحله 1

50850

کنسانتره گوشتی 5% مرحله 2

43800

 


 

 





 





























 

 


آخرین اخبار

.







قیمت محصول

تاریخ قیمت-ریال نام محصول
1397/02/22 25340 سوپر استارتر ویژه پلت
1397/02/22 0-0 سوپر استارتر کرامبل
1397/02/22 23640 پیش دان ویژه پلت
1397/02/22 0-0 پیش دان کرامبل
1397/02/22 21040 میان دان پلت
1397/02/22 20050 پایان دان 1 پلت
1397/02/22 18710 پایان دان 2 پلت
1397/02/22 50850 کنسانتره گوشتی 5%مرحله یک
1397/02/22 43800 کنسانتره گوشتی 5%مرحله دو


وب سایت شرکت را چگونه ارزیابی می کنید ؟




به روز رسانی سایت

در تاریخ 1397/02/29

 
Copyright © 2018-kplfo.ir.All rights reserved
Designed-by-(1).png